nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Zrób karierê i rozwijaj siê w Warszawskim biurze naszej firmy. Bran¿a IT, atrakcyjne stanowisko pracy.

Von: Unicard SA (unicard@interia.eu) [Profil]
Datum: 12.04.2007 11:46
Message-ID: <evkusc$1ku$1@news.interia.pl>
Newsgroup: alt.pl alt.pl.regionalne.skierniewice.ogloszenia alt.pl.regionalne.skierniewice alt.pl.regionalne.radom alt.pl.regionalne.piaseczno alt.pl.regionalne.ostroleka alt.pl.regionalne.lodz.ogloszenia alt.pl.regionalne.grodzisk_maz alt.pl.praca.oferowana
Unicard S.A. - lider rynku systemów zabezpieczeñ technicznych,
systemów
identyfikacji osób oraz czo³owy polski dostawca systemów kart
elektronicznych otwiera przed Tob± mo¿liwo¶æ rozwoju i
osi±gniêcia sukcesu
zawodowego na samodzielnym stanowisku Mened¿era d.s. Kluczowych Klientów w
oddziale Unicard S.A. w Warszawie.

Buduj±c z Tob± nasz sukces rynkowy, chcemy aby Twój entuzjazm,
zapa³ i
energia wnios³y do naszego Zespo³u nowe warto¶ci i sta³y siê
motorem jego
rozwoju.
Stanowisko które chcemy Tobie powierzyæ jest jednym z  kluczowych stanowisk
w firmie.
Oddaj±c w Twoje rêce dostêp do naszych najwa¿niejszych
Klientów umo¿liwiamy
kontakt z osobami z najwy¿szego szczebla zarz±dzania. Oczekujemy ¿e
bêdziesz
osob± odpowiedzialn±,  posiadaj±c± wy¿sze
wykszta³cenie techniczne z minimum
dwuletnim do¶wiadczeniem biznesowym na kluczowym stanowisku handlowym w
sektorze B2B, najchêtniej w bran¿y IT.

Twoimi najwa¿niejszymi zadaniami bêd± oferowanie i sprzeda¿
systemów
stworzonych w  Unicard S.A. oraz kreowanie w oparciu o nasze produkty i
technologie nowych systemów obs³uguj±cych kolejne obszary biznesowe u
naszych Klientów.
Bêdziesz umacnia³ si³ê naszej marki reprezentuj±c Unicard
S.A. na targach
krajowych i zagranicznych, sympozjach i konferencjach. Niezbêdne do
realizacji tych zadañ bêd± Twoje rozwiniête
umiejêtno¶ci komunikacyjne,
negocjacyjne oraz umiejêtno¶æ prowadzenia spotkañ i prezentacji.
W Twojej codziennej pracy niezbêdna bêdzie umiejêtno¶æ
sprawnego
komunikowania siê w jêzyku angielskim zarówno w obszarze biznesowym jak
i
technicznym albowiem na codzieñ bêdziesz kontaktowa³ siê z naszymi
zagranicznymi partnerami (firmy z Francji, Niemiec i W³och).

Chcemy aby¶ rozwija³ siê z nami i aby¶ czu³ siê w naszym
zespole komfortowo.
Atrakcyjne szkolenia zapewni± spe³nienie Twych potrzeb rozwojowych, a
przyjazny zespó³ pracowników sprawi ¿e sprawnie wdro¿ysz
siê w Twoje nowe
obowi±zki. Oferujemy jasny i czytelny system wynagrodzeñ oraz
system motywacyjnym. Do dyspozycji naszych pracowników jest niebanalna
oferta
funduszu socjalnego oraz mo¿liwo¶æ  ubezpieczenia grupowego na
atrakcyjnych
warunkach
finansowych.
Jako pracodawca zrobimy wszystko aby¶ by³ zadowolony z pracy w
naszym Zespole bowiem wierzymy, ¿e Twoja satysfakcja i spe³nienie
bêd±
gwarantami naszego sukcesu!

Zainteresowane osoby zapraszamy do sk³adania aplikacji w postaci Listu
Motywacyjnego i Curriculuum Vitae na adres mailowy praca.warszawa@unicard.pl
Przypominamy o konieczno¶ci umieszczenia w dokumentach zgody na
przetwarzanie danych osobowych o tre¶ci:

"Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie
pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na
do³±czenie
mojej oferty pracy do bazy danych kandydatów (zgodnie z ustaw± o ochronie
danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz. U. Nr 133, poz. 883)."
--
Zespó³ UNICARD S.A.[ Auf dieses Posting antworten ]