nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Specjalista ds. kontrolingu - Warszawa

Von: praca@smtsoftware.com (praca@smtsoftware.com) [Profil]
Datum: 15.01.2008 11:23
Message-ID: <ae0a7182-0222-41e0-898f-98d7889c255c@i7g2000prf.googlegroups.com>
Newsgroup: alt.pl
W zwi±zku z ci±g³ym rozwojem firma SMT Software Sp. z o. o. poszukuje
osób na stanowisko:

Specjalista ds. kontrolingu
PRACA/SK/WAW/WK
Warszawa

OPIS FIRMY:
Firma SMT Software Sp. z o.o. dzia³a na rynku od 2001 roku.
Specjalizujemy siê w budowie specjalizowanych systemów informatycznych
dla klientów z ró¿nych bran¿, w tym równie¿
systemów na urz±
dzenia
mobilne. Zatrudniamy ponad 50 wysoko wykwalifikowanych specjalistów,
dziêki którym dostarczane przez nas rozwi±zania s± gotowymi
produkta
mi
o najwy¿szej jako¶ci. Nasza si³a i konkurencyjno¶æ oparta jest
w
g³ównej mierze na wiedzy i pasji naszych pracowników.

ZADANIA:
- analiza wewnêtrznych danych finansowych z ró¿nych
¼róde³ jako
podstawa do tworzenia
raportów zarz±dczych,
- analiza prowadzonych i planowanych dzia³añ pod k±tem
efektywno¶ci
finansowej i rentowno¶ci,
- nadzorowanie rozrachunków z pracownikami i kontrahentami,
- ¶cis³a wspó³praca z ksiêgowo¶ci±.

WYMAGANIA:
- wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne - preferowane w zakresie
rachunkowo¶ci i finansów,
- mile widziane 2-letnie do¶wiadczenie zawodowe w dziale finansowym,
- bieg³o¶æ w pos³ugiwaniu siê pakietem MS Office,
- podstawy teoretyczne w zakresie zarz±dzania finansami, prawa
podatkowego i prawa pracy,
- mile widziana znajomo¶æ jêzyka zapytañ SQL,
- systematyczno¶æ i konsekwencja w dzia³aniu, umiejêtno¶ci
anality
czne
i bardzo dobre
umiejêtno¶ci komunikacyjne.

OFERUJEMY:
- mo¿liwo¶æ rozwoju zawodowego,
- atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osi±ganych rezultatów,
- mi³± atmosferê pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie CV na adres:
praca@smtsoftware.com
W tytule wiadomo¶ci proszê wpisaæ: PRACA/SK/WAW/WK

Prosimy o za³±czenie nastêpuj±cej klauzuli: "Wyra¿am
zgodê na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustaw± o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 Dz. U. Nr 133 poz.
883)"

[ Auf dieses Posting antworten ]